Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

Ελικών (Λιβαδειά)

Χειμερινό.

Από  anemourion.blogspot.gr
Ο άλλος κινηματογραφιστής της πόλης εκείνη την εποχή ήταν ο Νικόλαος Κόκκινος, που πρόβαλλε τις ταινίες στην αίθουσα του καφεζαχαροπλαστείου ΕΛΙΚΩΝ.
 Βάσος Σπυρίδωνος πρώτος το Νοέμβριο του 1931 με επιστολή του στον επιχειρηματία των Αθηνών Κ. Πετρίδη αναζητεί πληροφορίες για μελλοντική συνεργασία και μόνιμη εγκατάσταση κινηματογράφου στην αίθουσα του ΕΛΙΚΩΝ. Αξίζει πράγματι να αναγνωσθεί το κείμενο της επιστολής:
Κύριε,
Περιήλθεν εις χείρας μου μια αγγελία σας, δι' ης προσφέρετε εγκαταστάσεις κινηματογράφων κ.λπ. Έχω μιαν αίθουσαν της οποίας αι διαστάσεις έχουσιν ως εξής. Μήκους 16 περίπου μέτρων, πλάτους 8 και ύψους 6,70/οο. Η αίθουσα έχει κατά τα τρεις αυτής πλευράς γαλαρίαν κατάλληλον δια θεατάς. Εις την αίθουσαν αυτήν, ήτις περιλαμβάνει περί τας 300 περίπου θέσεις, θέλω να εγκαταστήσω να κινηματογράφον Τύπου F 4 ή ηλεκτρικήν ορχήστραν Μόρρισον εφωδιασμένην δι' αμπλκρικατέρ, μεγαφώνου κ.λπ. Σας ερωτώ. Σας είναι εύκολον να έλθητε σεις εδώ ή να αποστείλητε αντιπρόσωπόν σας ειδικόν δια να εξετάσητε το ζήτημα αυτό επιτοπίως και εξ ιδίας αντιλήψεως αντιληφθήτε πως δύναται να γείνη μια τοιαύτη εγκατάστασις; Αν σας είναι εύκολον, τότε, επειδή η αίθουσα αυτή ανακαινίζεται ήδη, δέον να έλθητε όσον το δυνατόν το ταχύτερον, το αντίθετον δε μοι το γνωρίζετε εγκαίρως ίνα μη περιμένω επί ματαίω. Το ηλεκτρικόν ρεύμα της Πόλεως μας είναι 220 βολτ συνεχές. Εν περιπτώσει καθ' ην θέλω εύρει τας προτάσεις σας συμφέρουσας θέλω κλείσει συμφωνίαν μεθ' υμών.
Διατελώ μεθ' υπολήψεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

CINEMAHELLAS

CINEMAHELLAS
Ακρόπολη